Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań za błąd lekarski, wypadek

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw odszkodowawczych, które w szczególności obejmują dochodzenie:

  1. roszczeń do zakładów ubezpieczeniowych, np. z tytułu ubezpieczenia ryzyka handlowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także ubezpieczenia na życie
  2. roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeniowych, np. w związku z ubezpieczeniem ryzyka handlowego lub ubezpieczeniem majątkowym
  3. roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynu zabronionego
  4. odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych
  5. odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy
  6. odszkodowania za zniszczone mienie
  7. roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych
  8. rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku
  9. zadośćuczynienie za doznana krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne
  10. zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
  11. zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności
  12. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  13. zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
  14. rent na zwiększone potrzeby życiowe
  15. zwrotu utraconych zarobków
  16. zaliczek na leczenie
  17. zwrotu kosztów za opiekę osób trzecich