Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Poznań - obsługa prawna, opiniowanie umów

Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

    1. udzielanie porad prawnych, a także sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
    2. doradztwo prawne w zakresie zasadności zaskarżenia decyzji administracyjnych, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
    3. sporządzanie odwołań od decyzji organu I instancji, skarg na bezczynność organów administracji publicznej, zażaleń wydawanych w toku postępowania,
    4. sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
    5. reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji rządowej lub samorządowej, w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.