Zasady i model współpracy

Filip Kilanowski - Kancelaria Adwokacka Adwokat Poznań

Zasady i model współpracy - Kancelaria Adwokacka Filip Kilanowski

Kancelaria oferuje zasady współpracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Stosowane modele współpracy pozwalają Klientowi na wybór systemu współpracy dostosowanego do potrzeb, oczekiwań oraz rozmiaru i charakteru prowadzonej przez Klienta działalności. Wszystkie modele współpracy mają na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych dla Klienta metod rozliczeń.

W Kancelarii stosowane są następujące modele współpracy:
System Godzinowy

System dedykowany klientom korzystającym ze bieżącej obsługi prawnej. Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia. W ramach tego modelu współpracy Klient otrzymuje zestawienie czasu pracy poświęconego na realizację każdej z czynności wykonywanej w ramach powierzonego zlecenia.

System ryczałtowy

System stosowany zarówno w rozliczeniach z przedsiębiorcami, jak i klientami indywidualnymi.

  • Wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego za określony etap sprawy oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.
  • Bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za zlecone zadanie, niezależnie od czasu pracy poświęconego na jego realizację. W takich wypadkach typy zadań zawarte są w umowie z Klientem, a
System ryczałtowo-godzinowy

Ten model współpracy stanowi połączenie systemu ryczałtowego z systemem godzinowym. W tym systemie wynagrodzenia kwota ryczałtu obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu godzin, wynagrodzenie ryczałtowe ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej uzgodnionej wcześniej z Klientem i liczby godzin poświęconych na realizację zleceń. W razie przekroczenia ustalonej z Klientem liczby godzin objętej wynagrodzeniem ryczałtowym, Kancelaria niezwłocznie informuję o tym Klienta, co pozwala Klientowi na podjęcie elastycznych decyzji co do dalszego powierzania zleceń w danym cyklu rozliczeniowym.

W ramach ustalania modelu współpracy Kancelaria przedstawia Klientowi rekomendację co do wyboru systemu wynagrodzenia biorąc pod uwagę rodzaj i charakter sprawy oraz zakres przewidywanych czynności. Decyzję o wyborze konkretnego systemu wynagrodzenia podejmuje Klient w uzgodnieniu z Kancelarią. W niektórych wypadkach wynagrodzenie Kancelarii stanowią wyłącznie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które podlegają zasądzeniu i egzekucji od dłużnika Klienta.